ЗА НАС

Адвокатско дружество „д-р Петков и партньори” е обединило в екипа си адвокати с богата практика в различни отрасли на правото, с професионални ценности и култура на отношенията към правото и клиента, които ни отличават от останалите правни фирми.

Компетенциите на екипа са в областта на гражданското, наказателното и административно право. Адвокатите на дружеството са специализирали в областта на търговско и корпоративно право, данъчното право, наказателното право, вещно право, семейно и наследствено право, инвестиции, право по защита на конкуренцията, трудово законодателство, европейско законодателство, както и цялостното текущо правно обслужване на компании. Трима от съдружниците – адвокати в дружеството, са сертифицирани медиатори, вписани в Единен регистър на медиаторите към Министерство на Правосъдието, специализирали извънсъдебно разрешаване на трудови и търговски спорове, както и водене на преговори. Дружеството е един от пионерите в областта на прилагането на европейското законодателство при защита на кредитори местни лица при снабдяване с Европейска заповед за плащане на парично задължение, към длъжници – лица, граждани на държава част от Европейската общност.

прочети повече

Адвокатско дружество „д-р Петков и партньори” има натрупан богат опит като консултант на редица компании от страната и чужбина. Ставайки клиент на Дружеството, Вие ще получите висококвалифицирана юридическа помощ, при условия на пълна конфиденциалност, с демонстрирано лично отношение и на разумни цени.

Екипът от юристи, работещи в Адвокатско дружество „д-р Петков и партньори”, ще помогне да избегнете съдебни спорове, ще ги реши възможно най-изгодно за Вас, ако вече са възникнали и ще Ви спести допълнителни разходи. Благодарение на гъвкавата ни политика и дългогодишния ни опит, характеризиращ се с либерално мислене и бизнес ориентираност, нашият млад и енергичен екип предоставя на клиентите си правно обслужване на най-високо ниво, без алтернатива в региона. Всеки проблем, с който се обръщате към нас, се третира като абсолютен приоритет и се насочва към адвоката с най-голям опит в конкретната сфера. Доверието е най-ценният ни актив. Всяка информация, предоставена от Вас в Адвокатско дружество „д-р Петков и партньори”, е строго конфиденциална и поверителна, и остава такава и след приключване на правното обслужване по конкретния казус или по отношение на конкретния клиент, освен ако клиентът не пожелае тя да бъде огласена публично под една или друга форма.

Адвокатско дружество „д-р Петков и партньори” предлага като опция на клиентите си абонаментното правно обслужване или обслужване ad hoc (за конкретен казус).

Абонаментното правно обслужване е препоръчително за компании, тъй като за определен период от време се предоставят всички, необходими, за нормалното функциониране на дейността на клиента, правни услуги от страна на квалифицирани юристи, в това число и решаване на неговите внезапно възникнали правни проблеми, в рамките на подписан срочен договор за абонамент. Успоредно с това абонаментната форма на правно обслужване има редица предимства, а именно: дава възможност за “поевтиняване” на правните услуги, предвид факта, че предварителното залагане на определена твърда месечна сума “абонамент”, която не зависи от броя и вида на консултациите и материалния им интерес.

Абонаментното правно обслужване обхваща цялостната дейност на клиента: предоставяне на устни и писмени юридически консултации; консултации и участия в преговори от различен бизнес характер; изготвяне на книжа, касаещи дейността на клиента, както и други юридически услуги, възникнали във връзка с дейността на клиента, включително и персонално за клиента като физическо лице.

Извън обхвата на абонаментното обслужване е евентуално процесуално представителство пред съдебна или арбитражна институция, от посочен от Дружеството адвокат. За целта се сключва договор за правна помощ и защита, като възнаграждението на адвоката се определя съгласно Наредба № 1 от 09.07.2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

Адвокатско дружество „д-р Петков и партньори” е регистрирано по ДДС, поради което услугата се предоставя срещу надлежен финансов документ – данъчна фактура, издадена, съгласно изискванията на ЗДДС.

скрий

СФЕРИ НА ДЕЙНОСТ
МЕДИАЦИЯ

За дружеството работят висококвалифицирани и сертифицирани медиатори, които успешно биха подпомогнали спорещите страни за постигане на оптимално разрешаване на спорните въпроси. Нашите медиатори препоръчват медиация при разрешаването на спорове от различно правно естество, включително – граждански, търговски, трудови, семейни, административни спорове, спорове, свързани с права на потребители, като медиацията може да бъде успешно прилагана като способ и при други спорове между физически и/или юридически лица.

По съществото си Медиацията е доброволна и поверителна процедура за извънсъдебно разрешаване на спорове. При нея трето неутрално лице – Медиатор, подпомага спорещите страни да постигнат споразумение дори по вече образуван пред съдебна юрисдикция спор. Медиацията е способ за разрешаване на спорове, който позволява на страните по спора сами да вземат решение по проблема си, да защитят интересите си и да запазят отношенията си. Страните получават експертно съдействие от Медиатор, който улеснява комуникацията и подпомага преговорите за постигане на взаимноприемливо споразумение.

Медиацията е препоръчвана на клиентите ни по множество причини, не само като основание за запазване духа на добрите взаимоотношения между спорещите страни, но и поради обстоятелството, че посредством нея страните биха могли чувствително да намалят разходите си при разрешаването на спора, по-бързо биха постигнали развитие на спора и евентуално разрешаване на същия, както и запазване на поверителност относно факти и обстоятелства, касаещи спора.

Свържете се с нас
  • ул. „Петко Машев“ 9, Офис Център 1, ет. 2, офис 11, гр. Пазарджик, п.к. 4400, България

 

Всеки посетител на настоящия интернет сайт, който установи контакт с Адвоктаско дружество „д-р Петков и партньори“, чрез посочените на сайта телефонни номера, електронни пощи, чрез обикновена поща, по куриер или при лична среща с адвокат, участващ в адвокатското дружество, се счита за информиран и изразява изричното си съгласие за събиране, обработване и съхранение на предоставените от него лични данни за целите на правната помощ и съдействие за срока по чл.47 от Закона за адвокатурата при спазване на чл.45 от същия закон, като декларира, че е запознат с информацията по чл.13 и чл.14 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на съвета.